Original

Zasady rekrutacji 2021/22


Dokument opracowano na podstawie:

Dokumenty rekrutacyjne Kuratorium w Poznaniu

Harmonogram rekrutacji - pobierz

Dokumenty rekrutacyjne PCSS

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt na maila rekrutacja@lo8.poznan.pl

 

 

Zasady i harmonogram rekrutacji 2021/22 w VIII LO


17 maja (poniedziałek) - 21 czerwca do godz. 15.00 (poniedziałek) 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

 1. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół oraz dowolnej liczby klas w tych szkołach.
 2. Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim.
 3. Jeśli wybierasz szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, w tym oddziałami międzynarodowymi lub oddziały sportowe obowiązują Cię dodatkowe terminy, których musisz przestrzegać.
 4. Ze względu na stan epidemiczny wnioski wraz ze wszystkimi  załacznikami  można składać:
   
 • przez SYSTEM NABÓR - szczegółową instrukcję znajdujesz na stronie PCSS
 • listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 • dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej przy portierni VIII LO (dokumenty należy włożyć do opisanej koperty i wrzucić do skrznki)

Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!. Jako ważne uznaje się dokumenty poprawnie wypełnione, podpisane i odpowiednio oraz terminowo dostarczone do szkoły pierwszego wyboru.

Jako dostarczone traktuje sie również dokumenty poprawnie wypełnione, podpisane i przesłane w formie skanów na adres mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl. Bardzo proszę w sprawach rekrutacji nie korzystać z adresu mailowego sekretariatu szkoły, 

Istnieje możliwość bezpośredniej rozmowy z członkami Komisji Rekrutacyjnej na terenie szkoły. W tym celu należy napisać na adres mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl i umówić się na konkretny termin.

Uwagi:

 1. Wniosek elektroniczny
  Wypełnij właściwy wniosek elektroniczny na stronach https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/start  System wygeneruje dla Ciebie PIN, koniecznie należy go zapisać i zachować. Jeśli wniosek elektroniczny  został wydrukowany przed zatwierdzeniem, Twoje dane nie znajdą się w systemie elektronicznym. SzKR będzie musiała wprowadzić wszystkie Twoje dane do systemu PCSS, nie będziesz mógł przesłać załączników,  nie będzie działał Twój PIN.. Bardzo prosimy laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o przesłanie w formie załaczników skanów dyplomów. Potwierdzają one prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130-164), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11b Jeśli masz wypełniony wniosek elektroniczny to musisz go dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Formę dostarczenia wybierasz z wyżej wymienionych, pamietaj wybierz tylko 1 metodę.

 2. Jeśli wybierasz klasy IKA, MKA, FKA oraz PKM w VIII LO wymagamy dodatkowo złożenia formularza wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC / PDF)Pobierz formularz wyboru drugiego języka obcego, uważnie przeczytaj jego treść, wypełnij podpisz, zeskanuj i dostarcz do szkoły jedną z wyżej wymienionych metod. Jeśli VIII LO jest dla Ciebie szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, chętnie odbierzemy od Ciebie formularz wyboru języka obcego oraz dodatkową, jeśli ją posiadasz, kopię wniosku elektronicznego. Dokumenty możesz dostarczyć do skrzynki podawczej lub zanieśc do sali 05 na parterze szkoły.

Uwagi: Trzy podpisane zdjęcia, kwestionariusz osobowy, możliwy do pobrania ze strony szkoły (pobierz wersja DOC  PDF), kartę zdrowia dziecka oraz zgody wymagane w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) składają od 23 lipca tylko zakwalifikowani kandydaci wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w VIII LO. 

25 czerwca (piątek) - 14 lipca  do godz. 15.00 (środa) 

Uzupełnienie wniosku o wymagane dokumenty oraz możliwość złożenia nowego lub zmiany poprzedniego wniosku o przyjęcie do szkoły.

Dokumenty dostarczasz jedną z wyżej wymienionych metod:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona dwustronnie przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie.
 2. Kserokopia zaświadczenia o wyniku egazminu ósmoklasisty
 3. Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 
 4. W przypadku braku jednoznacznego zapisu osiągnięć na świadectwie prosimy o skany dyplomów, które ułatwią kwalifikację do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji
 5. Dokumenty dodatkowe w przypadku spełnienia warunków - oświadczenia (samotne wychowywanie dziecka, piecza zastępcza lub/oraz wielodzietność). Wzory można pobrać ze strony dokumenty rekrutacyjne PCSS

Uwagi:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej musi być potwierdzona dwustronnie przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie. Prosimy dopilnować, aby wychowawcy klas wpisali na świadectwie ukończenia szkoły  konkursy oraz działania, które mają wpływ na wynik rekrutacji, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci pierwszeństwo  w przyjęciu do szkoły, dostarcz odpowiednie zaświadczenie. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Oryginały dokumentów zaniesiesz, od 30 lipca 2021 r., do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole.
 2. Jeśli brałaś/łeś udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych to możesz otrzymać dodatkowe punkty, tylko wtedy, gdy dany konkurs lub dyscyplina sportowa znajduje się na liście punktowanych w procesie rekrutacji (patrz zasady obliczania punktów). W celu uniknięcia pomyłki zalecamy dostarczenie dyplomu lub wyraźnej kserokopii do wglądu przez Komisję Rekrutacyjną. 
 3. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia nr 110.1.17.2021
 4. Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych aktualne w danym roku szkolnym (w latach 2016-2019), stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia. Jednakże warunkiem możliwości uwzględnienia ich przy rekrutacji jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 5. W tym terminie można zmienić szkoły oraz ich kolejność a tym samym również klasy we wniosku. 
   

Do 21 lipca (środa)

Weryfikacja przez Komisje Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach (samotne wychowywanie dziecka, piecza zastępcza lub/oraz wielodzietność)

Uwagi:

 1. Komisja Rekrutacyjna dokonuje sprawdzenia dokumentów w tym zaświadczeń i oświadczeń. Kandydat widzi w systemie PCSS punktację za świadectwo, wyniki egzaminu oraz dodatkowe osiągnięcia.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres mailowy rekrutacja@lo8.poznan.pl

22 lipca (czwartek)

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydat może sprawdzić wyniki klasyfikacji logując się do systemu PCSS.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz się dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w systemie PCSS oraz każdej szkole ponadpodstawowej. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.  

23 lipca (piątek) - 30 lipca do godz. 15.00 (piątek)

Potwierdzenie woli nauki w VIII LO w postaci złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających wolę nauki w VIII LO:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
 4. Trzy fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie mlegitymacji DOC PDF m-legitymacja nie jest obowiązkowa, ale na pewno przydatna. Zgoda musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Komisja rekrutacyjna sama dopisze nr legitymacji
 9. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO
   

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do dyrektora szkoły np. o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

2 sierpnia godz. 14.00 (poniedziałek)

Ogłoszenie przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych do szkoły wraz z ostatecznymi przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy!

3 sierpnia (wtorek)

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

Do 5 sierpnia (czwartek)

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złozenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Pamiętaj masz prawo napisać podanie do dyrektora szkoły w każdej sprawie dotyczącej naboru, Jeśli rozważasz jego napisanie uczyń to najlepiej do 3 sierpnia 2021 r. i złoż je w sekretariacie szkoły, masz wtedy większe szanse na jego szybkie rozpatrzenie.

  
Postępowanie w rekrutacji uzupełniającej
 
3 sierpnia (wtorek) - 5 sierpnia  godz. 15.00 (czwartek)
 
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Złóż stosowne podanie w systemie PCSS. Pamiętaj obowiązuje taka sama procedura jak w przypadku rekrutacji głównej. 
 
Do 13 sierpnia (piątek) 
 
Komisja Rekrutacyjna  weryfikuje całą dokumentację.złożoną w naborze uzupełniającym.
 

16 sierpnia (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. 

17 sierpnia (wtorek) - 20 sierpnia do godz. 15.00 (piątek)

Potwierdzenie woli nauki w VIII LO w postaci złożenia oryginałów dokumentów potwierdzających wolę nauki w VIII LO:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
 4. Trzy fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie mlegitymacji DOC PDF m-legitymacja nie jest obowiązkowa, ale na pewno przydatna. Zgoda musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Komisja rekrutacyjna sama dopisze nr legitymacji.
 9. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC PDFzgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO
   

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. 

23 sierpnia (poniedziałek)

Ogłoszenie przez Szkolna Komisję Rekrutacyjną listy przyjętych, wraz z ostatecznymi przydziałami do grup językowych i nieprzyjętych

24 sierpnia (wtorek)

Opublikowanie przez Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

26 sierpnia (czwartek)

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złozenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej