Original

Terminy rekrutacji 2020/21


Harmonogram rekrutacji - pobierz 

 

Terminy rekrutacji 2020/21 w VIII LO

zgodne z ogólnym harmonogramem rekrutacji - obowiązujące dla wszystkich kandydatów

Od 11 maja (poniedziałek) do 23 czerwca do godz. 15.00 (wtorek) - składanie dokumentów rekrutacyjnych

Dokumenty rekrutacyjne prosimy składać w białej, tekturowej, nieopisanej teczce w sali nr 5  (parter  szkoły) od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00

 1. Wniosek elektroniczny
  Wypełnij właściwy wniosek elektroniczny na stronach https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/podanie lub https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa  System wygeneruje dla Ciebie PIN, koniecznie należy go zapisać i zachować. Jeśli wniosek elektroniczny  został wydrukowany przed zatwierdzeniem, Twoje dane nie znajdą się w systemie elektronicznym. SzKRK będzie musiała wprowadzić wszystkie Twoje dane do systemu PCSS. Nie będzie działał Twój PIN, aby go otrzymać musisz skontaktować się z nami ponownie. Bardzo prosimy laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o przyniesienie, jeśli to możliwe, kserokopii dyplomów lub oryginałów. Potwierdzają one prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.),   Jeśli masz wypełniony wniosek elektroniczny to możesz udać się do szkoły pierwszego wyboru, gdzie składasz pełną dokumentację. W szkole drugiego i trzeciego wyboru nie musisz składać wniosku elektronicznego. Obowiązek ten pojawia się, jeśli wybrana przez Ciebie szkoła nie bierze udziału w elektronicznym naborze.

 2. Formularz wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC  PDF)
  Pobierz formularz wyboru drugiego języka obcego, uważnie przeczytaj jego treść, wypełnij i przynieś razem z wnioskiem elektronicznym. Jeśli VIII LO jest dla Ciebie szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, chętnie odbierzemy od Ciebie formularz wyboru języka obcego oraz dodatkową, jeśli ją posiadasz, kopię wniosku elektronicznego.

Uwagi: Dwa podpisane zdjęcia, kwestionariusz osobowy, możliwy do pobrania ze strony szkoły (pobierz wersja DOC  PDF), kartę zdrowia dziecka oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) składają od 13 lipca 2020 r. tylko wstępnie zakwalifikowani kandydaci wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w VIII LO. 

26 czerwca (piątek) - 30 czerwca do godz. 15.00 (wtorek) - składanie kopii świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.
 2. Kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie. 
 3. zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 
 4. dyplomy osiągnięć wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
   

Uwagi: Kopia świadectwa musi zostać poświadczona dwustronnie. Prosimy dopilnować, aby wychowawcy klas wpisali na świadectwieukończenia szkoły  konkursy oraz działania, które mają wpływ na wynik rekrutacji, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci pierwszeństwo  w przyjęciu do szkoły, przynieś odpowiednie zaświadczenie. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Oryginały dokumentów zaniesiesz, od 13 lipca 2020 r., do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole. Jeśli brałaś/łeś udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych to możesz otrzymać dodatkowe punkty, tylko wtedy, gdy dany konkurs lub dyscyplina sportowa znajduje się na liście punktowanych w procesie rekrutacji (patrz zasady obliczania punktów). W celu uniknięcia pomyłki zalecamy przyniesienie dyplomu do wglądu lub pozostawienie kserokopii.

do 24 czerwca (środa) - weryfikacja dokumentów

Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej oraz wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

13 lipca godz. 10.00 (poniedziałek) -

podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Dokładny termin ogłoszenia  zostanie podany na stronie www VIII LO.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście wstępnie zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz się dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.  

od 13 lipca (poniedziałek) do 20 lipca do godz. 15.00 (poniedziałek)

przyjmowanie oryginałów dokumentów (w terminie nie krótszym niż 6 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym) 

 

 1. Oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów gimnazjalnych lub ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej
 4. Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC  PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO

 

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do Przewodniczącej Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

21 lipca godz. 13.00 (wtorek) - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły wraz z przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy!
 
do 31 sierpnia - proces rekrutacji uzupełniającej
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś wniosek o przyjęcie (w wersji elektronicznej) z kompletem oryginalnych dokumentów, a w ustalonym terminie otrzymasz informację zwrotną.