Original

Zasady rekrutacji 2020/21


 

Dokument opracowano na podstawie:

Dokumenty rekrutacyjne Kuratorium w Poznaniu

Harmonogram rekrutacji - pobierz

Dokumenty rekrutacyjne PCSS

 

 

Zasady i harmonogram rekrutacji 2020/21 w VIII LO


Od 15 czerwca (poniedziałek) do 10 lipca do godz. 15.00 (piątek) - składanie dokumentów rekrutacyjnych

 1. Każdy uczeń ma prawo wyboru nie więcej niż 6 szkół
 2. Nabór do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się wspólnie z Powiatem Poznańskim.
 3. Jeśli wybierasz szkoły z oddziałami dwujęzycznymi, w tym oddziałami międzynarodowymi lub oddziały sportowe obowiązują Cię dodatkowe terminy, których musisz przestrzegać.
 4. Ze względu na stan epidemiczny wnioski wraz ze wszystkimi  załacznikami 
   
 • przez SYSTEM NABÓR - szczegółową instrukcję znajdujesz na stronie PCSS
 • listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
 • dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej przy portierni VIII LO (dokumenty należy włożyć do koperty opisanej koperty i wrzucić do skrznki)

Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!. Jako ważne uznaje się dokumenty poprawnie wypełnione, podpisane i odpowiednio oraz terminowo dostarczone do szkoły pierwszego wyboru.

W okresie 15 czerwca do 10 lipca  w godzinach 10.00 – 14.00 w sali nr 5  (parter  szkoły)  dyżurować będą członkowie Komisji Rekrutacyjnej z VIII LO mogą pomóc w razie wątpliwości. W przypadku wizyty w szkole bardzo prosimy o zachowanie reżimu epidemicznego.

Jako dostarczone traktuje sie również dokumenty podpisane i przesłane w formie skanów na adres mailowy szkoły.

W terminach 26 czerwca do 10 lipca możesz składać jednocześnie wniosek elektroniczny wraz z załącznikami oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Uwagi:

 1. Wniosek elektroniczny
  Wypełnij właściwy wniosek elektroniczny na stronach https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa/start  System wygeneruje dla Ciebie PIN, koniecznie należy go zapisać i zachować. Jeśli wniosek elektroniczny  został wydrukowany przed zatwierdzeniem, Twoje dane nie znajdą się w systemie elektronicznym. SzKR będzie musiała wprowadzić wszystkie Twoje dane do systemu PCSS, nie będziesz mógł przesłać załączników,  nie będzie działał Twój PIN.. Bardzo prosimy laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim o przesłanie w formie załaczników skanów dyplomów. Potwierdzają one prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) – rozdział 6 (art. 130-164), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) – § 11b Jeśli masz wypełniony wniosek elektroniczny to musisz go dostarczyć tylko do szkoły pierwszego wyboru. Formę dostarczenia wybierasz z wyżej wymienionych, pamietaj wybierz tylko 1 metodę.

 2. Jeśli wybierasz klasy IKA, MKA, FKA oraz PKM w VIII LO wymagamy dodatkowo złożenia formularza wyboru drugiego języka obcego nowożytnego (pobierz wersja DOC  PDF)). Pobierz formularz wyboru drugiego języka obcego, uważnie przeczytaj jego treść, wypełnij podpisz, zeskanuj i dostarcz do szkoły jedną z wyżej wymienionych metod. Jeśli VIII LO jest dla Ciebie szkołą drugiego lub trzeciego wyboru, chętnie odbierzemy od Ciebie formularz wyboru języka obcego oraz dodatkową, jeśli ją posiadasz, kopię wniosku elektronicznego. Dokumenty możesz dostarczyć do skrzynki podawczej lub zanieśc do sali 05 na parterze szkoły.

Uwagi: Trzy podpisane zdjęcia, kwestionariusz osobowy, możliwy do pobrania ze strony szkoły (pobierz wersja DOC  PDF), kartę zdrowia dziecka oraz zgody wymagane w VIII LO (pobierz wersja DOC  PDF) składają od 13 sierpnia 2020 r. tylko zakwalifikowani kandydaci wraz z oryginałami dokumentów potwierdzającymi wolę podjęcia nauki w VIII LO. 

 

26 czerwca (piątek) - 10 lipca do godz. 15.00 (piątek) - składanie kopii świadectwa oraz ewentualnych załaczników 

Dokumenty dostarczasz jedną z wyżej wymienionych metod:

 1. Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej potwierdzona dwustronnie przez dyrektora gimnazjum lub notarialnie.
 2. Zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty, 
 3. W przypadku braku jednoznacznego zapisu osiągnięć na świadectwie prosimy o skany dyplomów, które ułatwią kwalifikację do uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji

Uwagi:

 1. Kopia świadectwa musi zostać poświadczona dwustronnie. Prosimy dopilnować, aby wychowawcy klas wpisali na świadectwieukończenia szkoły  konkursy oraz działania, które mają wpływ na wynik rekrutacji, w przeciwnym razie nie będziesz miał przydzielonych dodatkowych punktów. Jeżeli jesteś laureatem olimpiady lub konkursu, który gwarantuje Ci pierwszeństwo  w przyjęciu do szkoły, dostarcz odpowiednie zaświadczenie. (Olimpiad i konkursów przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), Oryginały dokumentów zaniesiesz, od 13 sierpnia 2020 r., do szkoły, która umieści Cię na liście przyjętych kandydatów, celem potwierdzenia woli nauki w tej szkole.
 2. Jeśli brałaś/łeś udział w olimpiadach, konkursach lub zawodach sportowych to możesz otrzymać dodatkowe punkty, tylko wtedy, gdy dany konkurs lub dyscyplina sportowa znajduje się na liście punktowanych w procesie rekrutacji (patrz zasady obliczania punktów). W celu uniknięcia pomyłki zalecamy dostarczenie dyplomu lub wyraźnej kserokopii do wglądu przez Komisję Rekrutacyjną. 
 3. Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata, finalisty lub zajęli odpowiednio wysokie miejsce w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych w poprzednich latach szkolnych, zachowują swoje uprawnienia w procesie bieżącej rekrutacji, pomimo że nie zostały one uwzględnione w załączniku do aktualnego Zarządzenia Nr 110.1.12.2020
 4. Załączniki do Zarządzeń Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z lat poprzednich zawierają wykazy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych aktualne w danym roku szkolnym (w latach 2016-2019), stanowiąc potwierdzenie uprawnień ucznia. Jednakże warunkiem możliwości uwzględnienia ich przy rekrutacji jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

31 lipca (piątek) - 4 sierpnia do godz. 15.00 (wtorek)

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwa zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym całkowita zamiana szkół do których kandyduje

12 sierpnia (środa)

Podanie do publicznej wiadomości przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych wraz z przydziałami do grup językowych w VIII LO oraz kandydatów niezakwalifikowanych. Dokładny termin ogłoszenia  zostanie podany na stronie www VIII LO.

Uwagi:  Na podstawie Twojej listy preferencji klas oraz liczby uzyskanych punktów system dokona przydziału. Informację czy znalazłaś/łeś się na liście zakwalifikowanych kandydatów do jednej z wybranych szkół i klas, znajdziesz w Internecie, logując się do elektronicznego naboru, oraz w szkole pierwszego wyboru. Pamiętaj, ogłoszona lista kandydatów jest wstępna. Uczniem danej klasy staniesz się dopiero po potwierdzeniu woli nauki, czyli przyniesieniu oryginałów dokumentów. Jeśli nie uda Ci się dostać do żadnej z klas (szkół), wówczas przejrzyj listę wolnych miejsc. Będzie ona dostępna w każdej szkole ponadgimnazjalnej oraz w Internecie. Składając, za zgodą rodziców, oryginały dokumentów potwierdzasz wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie. Przyjmujesz równocześnie do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej.  

od 13 sierpnia (czwartek) do 18 sierpnia do godz. 15.00 (wtorek)

Przyjmowanie oryginałów dokumentów potwierdzających wolę nauki w VIII LO:

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 3. Oryginały dyplomów laureatów lub finalistów ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureatów konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7z późn. zm.), które potwierdzają prawo przyjęcia w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej
 4. Trzy fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię, nazwisko, PESEL)
 5. Karta zdrowia dziecka
 6. Kwestionariusz osobowy, życiorys - dokument VIII LO  (pobierz wersja DOC  PDF)
 7. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej (pobierz wersja DOC  PDF
 8. Wniosek rodziców/opiekunów prawnych o wydanie mlegitymacji [wersja docx/ Word]  lub [wersja pdf] m-legitymacja nie jest obowiązkowa, ale na pewno przydatna. Zgoda musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. Komisja rekrutacyjna sama dopisze nr legitymacji papierowej,
 9. Zgody podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych na: (pobierz wersja DOC  PDF) zgody muszą być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego. :
 • zbieranie  przetwarzanie danych osobowych na cele edukacyjne w VIII LO
 • przetwarzanie wizerunku ucznia uczącego się w VIII LO
 • kontakt z pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym w VIII LO

Uwagi: Uczeń składając oryginały dokumentów potwierdza wolę podjęcia nauki w VIII LO w wybranej klasie oraz przyjmuje do wiadomości informację o przydziale do danej grupy językowej. Nie przedłożenie w tym terminie oryginałów jest jednoznaczne z rezygnacją z nauki w VIII LO. W bardzo wyjątkowych sytuacjach możesz złożyć stosowne podanie, odpowiednio umotywowane, do dyrektora szkoły np. o ponowne rozpatrzenie przydziału do grupy językowej drugiego języka nowożytnego.

19 sierpnia godz. 14.00 (środa) - ogłoszenie listy przyjętych do szkoły wraz z ostatecznymi przydziałami do grup językowych

Jeżeli wywiązałeś się ze zobowiązań rekrutacyjnych wobec VIII LO, możesz poczuć się już uczniem I klasy. Gratulujemy!

Do 22 sierpnia

Wystąpienie do Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Sporządzenie przez Komisję Rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły  odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Do 3 dni od dnia złozenia odwołania do dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 
Pamiętaj masz prawo napisać podanie do dyrektora szkoły w każdej sprawie dotyczącej naboru, Jeśli rozważasz jego napisanie uczyń to najlepiej do 18 sierpnia 2020 r. i złoż je w sekretariacie szkoły, masz wtedy większe szanse na jego szybkie rozpatrzenie.
 
W tym roku nie ma rekrutacji uzupełniającej.
 
Jeśli nie udało Ci się dostać do żadnej z wybranych szkół i nie znalazłeś się na liście przyjętych, przejrzyj listę wolnych miejsc – będzie dostępna w Internecie i na bieżąco aktualizowana. Wybierz klasę (szkołę), w której są jeszcze wolne miejsca. Zanieś odpowiednie podanie do dyrektora wybranej szkoły.