Original

Deklaracja dostępności


 
Dostępność strony internetowej
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lo8.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
 
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej 28.12.2014 r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 31.03.2021 r.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest tylko częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Aktualnie jesteśmy w trakcie przebudowy serwisu www.
 
Treści niedostępne
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre z publikowanych zdjęć nie posiadaj opisu alternatywnego.
 • Nie działają niektóre funkcje dla użytkowników niepełnosprawnych (szkoła jest w trakcie przebudowy strony).
 
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
 • Materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik ma kontrolę nad swoją przeglądarką (linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie).
 • Struktura serwisu jest czytelna i jasna.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 
Dostępność architektoniczna
 • Wejście główne do budynku przez portiernię.
 • Ponadto do budynku głównego prowadzą jeszcze 2 wejścia.
 • Do jednego z wejść prowadzą schody z platformą podjazdową umożliwiającą wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach.
 • Wyjścia ewakuacyjne znajdują się z tyłu budynku głównego usytuowane na poziomie zero.
 • Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą.
 • W szkole jest dostępna winda.
 • Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
 • Przy głównym budynku na dziedzińcu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Data sporządzenia deklaracji 31.03.2021 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 31.03.2021 r.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Marta Murkowska
E-mail osoby do kontaktu:
administracja@lo8.poznan.pl
Numer telefonu osoby do kontaktu: 61 8661037
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61- 862 Poznań
E-mail:
marek.grefling@lo8.poznan.pl
Telefon: 61 8661037
Skargę można złożyć również do
Rzecznika Praw Obywatelskich
.
 
Informacje dodatkowe i inne oświadczenia
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
 • Do osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.