Original

Deklaracja dostępności


Dostępność strony internetowej i aplikacji mobilnych
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.lo8.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej 28.12.2014r.
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej 24.03.2023r.

Status pod względem zgodności z ustawą 
Strona internetowa jest tylko częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne 
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Niektóre z publikowanych zdjęć nie posiadaj opisu alternatywnego.
 • Nie działają niektóre funkcje dla użytkowników niepełnosprawnych (szkoła przymierza się do przebudowy strony).
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Prosimy o kontakt w tej sprawie.
 • Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty („nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej). 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych 
 • Materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Strona obsługuje standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik ma kontrolę nad swoją przeglądarką (linki w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie).
 • Struktura serwisu jest czytelna i jasna.
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności, 

Dostępność aplikacji mobilnych (komunikacja z użytkownikami) 

Nie mamy wpływu na dostępność cyfrową ww. portali, ale treści samodzielnie umieszczane przez nas staramy się tworzyć z uwzględnieniem dostępu cyfrowego. 
Tworzymy konta dla ucznia do mobidziennika i classroom. 

Dostępność architektoniczna 
 • Wejście główne do budynku przez portiernię.
 • Ponadto do budynku głównego prowadzą jeszcze 2 wejścia.
 • Do jednego z wejść prowadzą schody z platformą podjazdową umożliwiającą wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach.
 • Wyjścia ewakuacyjne znajdują się z tyłu budynku głównego usytuowane na poziomie zero.
 • Korytarze szerokie bez przeszkód, schody z bezpieczną poręczą.
 • W szkole jest dostępna winda.
 • Brak pochylni, brak informacji głosowych, brak pętli indukcyjnych.
 • Przy głównym budynku na dziedzińcu znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W szkole są toalety dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 
Data sporządzenia deklaracji 31.03.2021 r.
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji 24.03.2023 r.
Deklarację przygotowano na podstawie samooceny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: Marta Murkowska
E-mail osoby do kontaktu:
administracja@lo8.poznan.pl
Numer telefonu osoby do kontaktu: 61 8661037

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania 
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Dyrektora VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 61- 862 Poznań
E-mail:
marek.grefling@lo8.poznan.pl
Telefon: 61 8661037
Skargę można złożyć również do
Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia 
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online.
 • Do osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.