Original

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień


Art. 1. O przyznanie nagród i wyróżnień uczniom wnioskować mogą:

 1. nauczyciele szkoły,
 2. Szkolna Rada Uczniowska,
 3. Rada Rodziców,
 4. Dyrekcja Szkoły,
 5. Rada Pedagogiczna.

Art. 2. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i społecznej mogą być przyznane następujące wyróżnienia:

 1. wyróżnienie wobec całej klasy,
 2. wyróżnienie na forum całej społeczności szkoły,
 3. dyplom lub list pochwalny,
 4. nagroda rzeczowa lub pieniężna ufundowana przez Radę Rodziców,
 5. wpisanie do Księgi Honorowej Patrona Szkoły.

I. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ

Art. 3. W szkole wyróżnia się:

 1. nagrodą-pamiatką:
  • ucznia za wybitne osiągnięcia naukowe lub sportowe.
 2. nagrodą specjalną (pieniężną) Rady Rodziców:
  • pięciu absolwentów, którzy w ciągu trzech lat nauki uzyskali najwyższe średnie ocen,
 3. statuetką „PRIMUS INTER PARES”:
  • absolwenta prymusa (nagrodę przyznaje kapituła zgodnie z zasadami przyznawania tego wyróżnienia),
 4. wpisaniem do Honorowej Księgi Patrona Szkoły zgodnie z regulaminem wpisów,
 5. stypendium naukowym - przyznawanym według regulaminu MEN

II. ZASADY WPISU DO HONOROWEJ KSIĘGI PATRONA SZKOŁY

Art. 4. Uczniowie
Wyróżniający się:

 • bardzo dobrymi wynikami w nauce w okresie trzyletniej edukacji,
 • wzorową postawą uczniowską,
 • zakwalifikowaniem do finału centralnego olimpiad przedmiotowych oraz uzyskaniem tytułu laureata lub finalisty,
 • szczególnie aktywną pracą w samorządzie uczniowskim,
 • stuprocentową frekwencją w ciągu trzech lat nauki w VIII LO.

Art. 5. Nauczyciele
Szczególnie wyróżniający się pracą popartą konkretnymi wieloletnimi osiągnięciami, tj.:

 • wzorowy wychowawca, przyjaciel młodzieży,
 • organizator, animator zajęć pozalekcyjnych,
 • opiekun wielu finalistów i laureatów konkursów i olimpiad,
 • zaangażowany w prace Rady Pedagogicznej,
 • współtwórca przedmiotowych pomocy naukowych,
 • doskonały dydaktyk, twórca programów autorskich i innowacji pedagogicznych.

Art. 6. Rodzice
Wyróżniający się szczególnymi działaniami na rzecz szkoły, np.:

 • wieloletnią owocną pracą w Radzie Rodziców,
 • projektowaniem i wykonaniem prac związanych z modernizacją pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych,
 •  zakupem i dofinansowaniem zakupu pomocy dydaktycznych i koniecznego sprzętu szkolnego oraz wspomaganiem w potrzebach socjalnych uczniów.

Art. 7. Pracownicy techniczni szkoły
Wyróżniający się:

 • szczególną troską o mienie szkoły i czystość pomieszczeń oraz stan techniczny,
 • dyspozycyjnością w potrzebach szkoły (awarie techniczne, zabezpieczenie imprez szkolnych),
 •  życzliwym stosunkiem do młodzieży.

III. Zasady przyznawania wyróżnienia „PRIMUS INTER PARES”

Art.8

 1. Nagrodę – statuetkę „PRIMUS INTER PARES” funduje Rada Rodziców VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla najlepszego absolwenta w określonym roku szkolnym.
 2. Kandydatów do wyróżnienia statuetką zgłasza nauczyciel lub wychowawca klasy, przedstawiając jego charakterystykę oraz autocharakterystykę kandydata.
 3. Nominowanych do wyróżnienia – maksymalnie 5 osób – zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 4. Wyróżnienie spośród nominowanych (zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną) przyznaje kapituła. W skład kapituły wchodzą:
  • dyrektor szkoły,
  • przewodniczący Rady Rodziców,
  • przewodniczący Szkolnej Rady Uczniowskiej,
  • wyróżnieni nagrodą „PRIMUS INTER PARES” absolwenci z poprzednich lat.
 5. Kryteria przyznawania wyróżnienia:
  • średnia ocen uzyskanych przy dopuszczeniu do matury, z wyszczególnieniem ocen celujących wskazujących na dziedzinę szczególnych zainteresowań absolwenta,
  • świadectwo z wyróżnieniem,
  • osiągnięcia naukowe (w olimpiadach i konkursach),
  • szczegółowa opinia o postawie ucznia, uwzględniająca jego cnoty moralne i społeczne, obejmująca zwłaszcza:
  • stosunek do kolegów i nauczycieli,
  • umiejętność przekazywania zapału do zdobywania wiedzy,
  • umiejętność jasnego określenia swojej tożsamości (autocharakterystyka),
  • wybitną dojrzałość zachowania w różnych sytuacjach życiowych,
  • przywiązanie do swojej szkoły wyrażające się w uczestniczeniu w twórczy sposób w jej działalności.
 6. Statuetka „PRIMUS INTER PARES” zostaje wręczona na uroczystości pożegnania absolwentów.