Original

Regulamin imprez i wycieczek


I. Regulamin imprez szkolnych

Art. 1. Każda impreza lub spotkanie na terenie szkoły może odbyć się po otrzymaniu zgody dyrektora.

Art. 2. Z wnioskiem o zgodę, zawierającym termin, temat spotkania oraz akceptację nauczyciela - opiekuna, należy wystąpić minimum tydzień przed imprezą.

Art. 3. Imprezy niezwiązane z programem nauczania powinny odbywać się po zakończeniu zajęć lekcyjnych.

Art. 4. Dyskoteki

 1. Dyskoteka jest organizowana przez samorząd uczniowski przy współpracy z jedną z klas, w porozumieniu z dyrekcją.
 2. Organizatorzy na 7 dni przed imprezą przedstawiają dyrekcji szkoły nazwiska z podpisami:
  • nauczycieli odpowiedzialnych za przebieg dyskoteki (1 opiekun na 50. uczestników)
  • rodziców pomagających przy pracach porządkowych,
  • uczniów odpowiedzialnych za uporządkowanie sali po imprezie.
 3. Bilety rozprowadzane są tylko w przedsprzedaży, która powinna rozpocząć się co najmniej tydzień przed terminem dyskoteki.
 4. Osoby towarzyszące, nieuczęszczające do VIII LO, zobowiązane są posiadać zaproszenia imienne. Zaproszenia takie winny być wystawiane przez wybranego wcześniej przedstawiciela samorządu, który jednocześnie zapisuje dane personalne osoby zapraszającej. Podstawą wpuszczenia osoby towarzyszącej jest zaproszenie i wpis na liście. Uczeń, który zaprasza osobę towarzyszącą, przejmuje za nią odpowiedzialność.
 5. Drzwi szkoły zostają zamknięte nie później niż półtorej godziny po rozpoczęciu dyskoteki. Po tym czasie można szkołę opuścić, bez możliwości powrotu, tylko w obecności osoby odpowiedzialnej za ponowne zamknięcie drzwi.
 6. Uczestnicy dyskoteki winni pozostawić odzież wierzchnią w szatni szkolnej. Organizatorzy zobowiązani są zapewnić obsługę szatni (może ja pełnić osoba zatrudniona w szkole lub uczeń). Nie dopuszcza się wykorzystywania sal lekcyjnych lub innych pomieszczeń w szkole jako szatni.
 7. Organizatorzy zobowiązani są uprzątnąć szkołę po zakończeniu dyskoteki, tego samego dnia.
 8. W czasie dyskoteki o bezpieczeństwo jej uczestników oraz wyposażenia szkoły dba zapewniona przez organizatorów ochrona z agencji ochrony. Jedna z osób powinna towarzyszyć grupie sprawdzającej bilety i zaproszenia przy drzwiach, do czasu ich zamknięcia.

Art. 5. Studniówka

 1. Odbywa się w budynku szkoły lub poza terenem szkoły w miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły.
 2. Koordynatorem studniówki jest wicedyrektor lub wyznaczany nauczyciel przy współpracy uczniów klas III, reprezentowanych przez delegacje każdej klasy, oraz przedstawicieli Rady Rodziców.
 3. Uczniowie uczestniczą w studniówce w strojach galowych.
 4. Studniówka jest imprezą bezalkoholową.
 5. Program studniówki określa ceremoniał VIII LO.
 6. Zasady ochrony podczas studniówki określa regulamin dyskotek.

Art. 6. Święto sportu szkolnego - „Dzień sportu”

 1. Jest organizowane w ostatnim tygodniu nauki roku szkolnego.
 2. Do udziału (w formie czynnej i biernej) zobowiązani są wszyscy uczniowie szkoły pod opieką wychowawców i nauczycieli.
 3. Odpowiedzialni za przebieg imprezy są nauczyciele wychowania fizycznego oraz wyznaczona klasa II.
 4. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymują dyplomy uznania.

II. Regulamin wycieczek szkolnych i wymian międzynarodowych

Art. 8. Wycieczki szkolne

 1. I klasa
  • I semestr – wycieczka integracyjna -1 dzień - 1,5 dnia
  • II semestr – wycieczka do Śmiełowa – 1 dzień (w terminie wycieczek klas II)
  • wycieczka integracyjna może być połączona z wycieczką do Śmiełowa
 2. II klasa
  • wycieczka rekreacyjna – maksymalnie 3 dni w jednym terminie
  • wycieczki edukacyjne – dla klas I, II, III
 3.  Wychowawcy klas na określonym poziomie współpracują przy organizowaniu wycieczek na tym poziomie, szczególnie wycieczki integracyjnej:
  1. wycieczka integracyjna odbywa się w piątek; może być wydłużona do soboty, godzin dopołudniowych,
  2. wycieczka rekreacyjna – maksymalnie 3 dni (środa – piątek); w nagrodę wychowawca może wydłużyć termin do 4 dni; wycieczki odbywają się w jednym terminie podanym na radzie pedagogicznej w sierpniu (należy uwzględnić święto Bożego Ciała).
 4. W określonej wycieczce integracyjnej powinno brać udział kilka klas pierwszych, w miarę możliwości wszystkie klasy pierwsze.
 5. W II klasie wycieczka powinna mieć charakter rekreacyjno – dydaktyczno – integracyjny, nie ma wymogu organizowania wycieczki do dużego miasta, w góry itp.; wycieczka może być zorganizowana w obrębie 50 – 100 km od Poznania pod warunkiem aktywnego programu wycieczki (taka forma wycieczki wymaga szczegółowego opracowania programu!).
 6. Kartę wycieczki należy wypełnić dwa tygodnie przed planowanym terminem wycieczki (pobierana ze strony idziennika). Obowiązkiem wychowawcy jest wpisanie wycieczki do idziennika (ułatwi to rozliczanie godzin realizacji planu).
 7. W przypadku uczestniczenia uczniów w wykładach na uczelniach kartę wycieczki należy złożyć najpóźniej tydzień przed terminem wykładu, w wyjątkowych sytuacjach 3 dni przed wykładem; po tych terminach dyrekcja nie wyrazi zgody na uczestniczenie klasy w wykładzie.
 8. W karcie wycieczki należy podać godzinę wyjścia.
 9. Jeżeli w klasie, z różnych powodów, w wycieczce nie biorą udziału wszyscy uczniowie, należy ją zorganizować międzyklasowo, a uczniowie niebiorący udziału w wycieczce uczestniczą w lekcjach wg planu wskazanego przez dyrekcję szkoły.
 10. Kierownikiem wycieczki jest wychowawca klasy (może być zwolniony z tej funkcji wyłącznie w wyjątkowych przypadkach i zastąpiony przez nauczyciela uczącego w tej klasie), pozostałymi opiekunami uczestników wycieczki są nauczyciele i/lub rodzice. Opieka nad młodzieżą:
  • teren nizinny – 15. uczestników + 1 opiekun,
  • obszary górzyste – 10. uczestników + 1 opiekun,
  • wysokie góry – 7. uczestników + 1 opiekun + przewodnik.
 11. Po powrocie z wycieczki konieczna jest analiza i podsumowanie jej przebiegu.
 12. Wycieczki jednodniowe muszą być związane z określonym, istotnym celem dydaktyczno-wychowawczym.
 13. Za organizację i przebieg wycieczki pełną odpowiedzialność ponosi kierownik wycieczki.
 14. Koszty przejazdu i pobytu opiekunów pokrywają uczestnicy wycieczki.
 15. Przebywających na wycieczce uczniów obowiązuje Statut szkoły.

Art. 9. Wymiana zagraniczna i zagraniczne wycieczki edukacyjne.

 1. Szkoły partnerskie w:
  • Berlinie
  • Rennes
  • Kaoshiung (Tajwan)
  • Kaliningradzie
 2. Cele wymiany i wycieczki edukacyjnej:
  • pogłębienie znajomości języka,
  • nawiązanie nowych przyjaźni,
  • pogłębienie więzi łączących uczestników wymiany,
  • eliminowanie uprzedzeń i rozwijanie poczucia tolerancji,
  • poznanie dorobku kulturowego oraz historii określonego kraju.
 3. Warunki uczestnictwa:
  1. dobra znajomość języka,
  2. wzorowe, bardzo dobre lub dobre zachowanie,
  3. minimum dobre wyniki w nauce,
  4. opieka i przyjęcie uczestników w domach prywatnych oraz pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.
 4. Opiekunami mogą być nauczyciele VIII LO pod warunkiem przyjęcia zagranicznych opiekunów wymiany w prywatnych domach.