Original

Regulamin korzystania z sal lakcyjnych i innych pomieszczeń


Art. 1. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ

 1. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym wyłącznie do przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego, przysposobienia sportowego i zajęć szkolnego koła sportowego.
 2. Do sali gimnastycznej uczniowie wchodzą razem z nauczycielem i przybywają w niej tylko pod jego opieką.
 3. Za bezpieczeństwo ćwiczących podczas zajęć odpowiada prowadzący zajęcia.
 4. Sprzęt gimnastyczny i urządzenia są dobrem społecznym szkoły. Opiekę nad nim w czasie zajęć sprawuje zespół ćwiczący. Za stan sprzętu odpowiada nauczyciel.
 5. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać tylko w obecności nauczyciela. Wszelkie uszkodzenia sprzętu należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia.Zabrania się samowolnego korzystania ze sprzętu i urządzeń sportowych.
 6. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój gimnastyczny i obuwie sportowe.
 7. Każdy zespół korzystający z sali gimnastycznej jest odpowiedzialny za ład i porządek jako podstawowy warunek bezpieczeństwa. 
 8. Utrzymanie czystości sali, szatni, urządzeń i sprzętu stanowi warunek do dalszego korzystania z nich.
 9.  Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel dyrektorowi szkoły.

Uwaga:

Niezastosowanie się do powyższych ustaleń skutkuje obniżeniem oceny z wychowania fizycznego i sprawowania.


Art. 2. REGULAMIN PRACOWNI BIOLOGICZNEJ

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca.
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje mikroskopy, preparaty, odczynniki chemiczne, sprzęt laboratoryjny oraz inne pomoce naukowe. 
 3. W czasie projekcji filmu wszyscy zajmują wyznaczone miejsca, nikt z uczniów nie reguluje odbiornika telewizyjnego i video. 
 4. W czasie lekcji nie należy badać organoleptycznie bez polecenia nauczyciela prezentowanych eksponatów i substancji chemicznych. 
 5. Po zakończeniu lekcji pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku. 
 6. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów. 
 7. Każdego ucznia obowiązuje:
  1. poszanowanie pomocy dydaktycznych,
  2. poszanowanie sprzętów,
  3. oszczędność odczynników,
  4. mycie rąk po lekcji z ćwiczeniami
 8. Po zakończeniu lekcji:
  1. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  2. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.

 

Art. 3. REGULAMIN PRACOWNI CHEMICZNEJ

 1. Do pracowni chemicznej wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Bez pozwolenia nauczyciela nie ruszamy przyrządów i odczynników. 
 3. Podczas przeprowadzania doświadczeń zachowujemy ciszę i maksymalną ostrożność. 
 4. Doświadczenia wykonujemy zgodnie z instrukcją. 
 5. Wszystkie czynności podczas doświadczeń wykonujemy na stołach uczniowskich lub stole demonstracyjnym. 
 6. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela nie badamy żadnych substancji organoleptycznie (węch, smak, dotyk). 
 7. Podczas ogrzewania wylot probówki kierujemy tam, gdzie nie ma uczniów i nauczyciela, a ciecz nie powinna zajmować więcej niż jedną trzecią wysokości probówki. 
 8. Prace z substancjami szkodliwymi (gazy) wykonujemy pod wyciągiem lub przy otwartych oknach. 
 9. Po wykonaniu doświadczeń z prądem wyłączamy jego dopływ. 
 10. Po zakończeniu lekcji przyrządy i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku. 
 11. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy wody z naczyń laboratoryjnych. 
 12. Każdego ucznia obowiązuje: 
  1. oszczędność odczynników, 
  2. znajomość przepisów BHP, 
  3. umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
  4. mycie rąk po lekcji z doświadczeniami,
  5. poszanowanie pomocy dydaktycznych, sprzętów i mienia szkoły.

 

Art. 4. REGULAMIN PRACOWNI FIZYCZNEJ

 1. Do pracowni fizycznej wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca.
 2. Bez pozwolenia nauczyciela nie ruszamy przyrządów i pomocy dydaktycznych.
 3. Podczas przeprowadzania doświadczeń zachowujemy ciszę i maksymalną ostrożność.
 4. Doświadczenia wykonujemy zgodnie z instrukcją.
 5. Wszystkie czynności podczas doświadczeń wykonujemy na stołach uczniowskich lub stole demonstracyjnym. 
 6. Bez wyraźnego polecenia nauczyciela nie badamy żadnych substancji organoleptycznie (węch, smak, dotyk).
 7. Po wykonaniu doświadczeń z prądem wyłączamy jego dopływ. 
 8. Po zakończeniu lekcji przyrządy i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku.
 9. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy wody z naczyń laboratoryjnych. 
 10. Każdego ucznia obowiązuje: 
  1. oszczędność materiałów, 
  2. znajomość przepisów BHP, 
  3. umiejętność udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 
  4. mycie rąk po lekcji z doświadczeniami,
  5. poszanowanie pomocy dydaktycznych, sprzętów i mienia szkoły.
    

 

Art. 5. REGULAMIN PRACOWNI GEOGRAFICZNEJ

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje atlasy, roczniki statystyczne oraz inne pomoce naukowe. 
 3. W czasie projekcji filmu wszyscy zajmują wyznaczone miejsca, nikt nie reguluje odbiornika telewizyjnego i video. 
 4. W czasie lekcji nie należy badać organoleptycznie bez polecenia nauczyciela prezentowanych eksponatów skał.
 5. Po zakończeniu lekcji:
  1. pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  2. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  3. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 6. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów. 
 7. Każdego ucznia obowiązuje poszanowanie:
  • map, 
  • atlasów, 
  • zbioru skał, 
  • globusów, 
  • plansz, 
  • wykresów, 
  • roczników statystycznych i innych pomocy dydaktycznych,
  • sprzętów i mienia szkoły.

 

Art. 6. REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje słowniki, teksty źródłowe oraz inne pomoce naukowe.
 3. W czasie projekcji filmu wszyscy zajmują wyznaczone miejsca, nikt z uczniów nie reguluje odbiornika telewizyjnego i video. 
 4. W czasie lekcji zachowujemy się cicho i wykonujemy polecenia nauczyciela.
 5. Po zakończeniu lekcji:
  1. pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  2. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  3. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 6. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów.
 7. Każdego ucznia obowiązuje:
  1. poszanowanie pomocy dydaktycznych,
  2. poszanowanie sprzętów i mienia szkoły.

 

Art. 7. REGULAMIN PRACOWNI HISTORYCZNEJ

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje atlasy, teksty źródłowe oraz inne pomoce naukowe. 
 3. W czasie projekcji filmu wszyscy zajmują wyznaczone miejsca, nikt z uczniów nie reguluje odbiornika telewizyjnego i video. 
 4. W czasie lekcji zachowujemy się cicho i wykonujemy polecenia nauczyciela.
 5. Po zakończeniu lekcji:
  1. pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  2. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  3. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 6. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów.
 7. Każdego ucznia obowiązuje:
  1. poszanowanie pomocy dydaktycznych,
  2. poszanowanie sprzętów i mienia szkoły.


Art. 8. REGULAMIN PRACOWNI MATEMATYCZNEJ

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje tablice matematyczne, bryły oraz inne pomoce naukowe. 
 3. W czasie lekcji zachowujemy się cicho i wykonujemy polecenia nauczyciela.
 4. Po zakończeniu lekcji:
  1. pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  2. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  3. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 5. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów. 
 6.  Każdego ucznia obowiązuje:
  1. poszanowanie pomocy dydaktycznych,
  2. poszanowanie sprzętów i mienia szkoły.


Art. 9. REGULAMIN PRACOWNI EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Do pracowni wchodzimy razem z nauczycielem i zajmujemy stałe miejsca. 
 2. Dyżurny na wyraźne polecenie nauczyciela rozdaje potrzebny sprzęt i pomoce naukowe.
 3. Podczas ćwiczeń na strzelnicy uczniowie bezwzględnie wykonują polecenia nauczyciela i zachowują maksymalną ostrożność.
 4. W czasie projekcji filmu wszyscy zajmują wyznaczone miejsca, nikt z uczniów, bez wyraźnego polecenia nauczyciela, nie reguluje odbiornika telewizyjnego i video.
 5. W pracowni nie spożywamy posiłków i nie pijemy napojów. 
 6. Każdego ucznia obowiązuje
  1. poszanowanie pomocy dydaktycznych,
  2. poszanowanie sprzętów i mienia szkoły.
 7. Po zakończeniu lekcji:
  1. pomoce naukowe i stanowisko pracy pozostawiamy we wzorowym porządku,
  2. dyżurny zmywa tablicę i otwiera okna,
  3. uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę lekcyjną.
 8. Każdy wypadek uczniowie zgłaszają nauczycielowi, a nauczyciel dyrektorowi szkoły.

Art. 10. REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYKI

REGULAMIN PRACOWNI INFORMATYKI
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza
w Poznaniu

Przepisy ogólne

 1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela. Zabronione jest przebywanie podczas przerw.  
 2. Uczniowie po wejściu do pracowni zajmują miejsca według przydzielonych na początku roku stanowisk.
 3. Z Internetu można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela.
 4. Uczniowie w pracowni zachowują się cicho, zgodnie z zasadami regulaminu, wykonując pracę wynikającą z toku lekcji
 5. Nie wolno przechowywać plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami etycznymi.
 6. Zabronione jest obrażanie uczuć innych osób, wysyłanie sprzecznych z dobrymi obyczajami listów, wiadomości oraz zdjęć, itp.
 7. Zabrania się instalowania oprogramowania przyniesionego z zewnątrz bez zgody prowadzącego zajęcia.
 8. Składowanie na dyskach własnych plików bez zgody nauczyciela poza wyznaczonym przez niego folderem jest niedozwolone.
 9. Usuwanie istniejących na dyskach cudzych plików, dokonywanie w nich jakichkolwiek zmian, wykorzystywanie ich we własnych dokumentach jest zabronione.
 10. Niedozwolone jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania i przełączania sprzętu. Wszelkie awarie należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi.
 11. Zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych nośników danych (płyty CD/DVD, pamięci flash i inne). Możliwe jest po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 12. Zabrania się uruchamiania sprzętu i programów bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
 13. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub celowym uszkodzeniem.
 14. Zakazuje się wnoszenia otwartych napojów i spożywania posiłków na terenie pracowni informatycznej.
 15. Przed przystąpieniem do pracy uczeń zobowiązany jest:
  1. sprawdzić kompletność sprzętu, na którym zamierza pracować - o zauwa¬żonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia,
  2. dostosować stanowisko pracy do swoich potrzeb.
 16. Po zakończeniu pracy zajęć należy:
  1.  zdać nauczycielowi wszystkie pobrane podczas lekcji pomoce,
  2. zamknąć wszystkie programy i dokumenty,
  3. uporządkować swoje stanowisko pracy.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia uczniów

 1. W razie wypadku (np. porażenia prądem) należy natychmiast wyłączyć urządzenie stanowiące zagrożenie oraz powiadomić nauczyciela, który powinien niezwłocznie udzielić pomocy przedlekarskiej poszkodowanemu.
 2. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się z komputera dymu, wyczucia zapachu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast powiadomić o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia, który powinien niezwłocznie wyłączyć zasilanie główne znajdujące się na korytarzu.
 3. W sytuacjach awaryjnych uczniowie powinni natychmiast przerwać wszystkie prace z sprzętem komputerowym, zachować spokój oraz ściśle wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela.