Original

Regulamin korzystania z biblioteki


 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną. 
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice.
  Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym, nauczyciele i pracownicy na podstawie legitymacji służbowych, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego. 
 3. Biblioteka udostępnia swe zbiory, za pośrednictwem wypożyczalni do domu i na miejscu, w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego. 
 4. Czas otwarcia biblioteki ustalany jest w porozumieniu z dyrekcją szkoły i wynosi (w przypadku 1 pracownika) nie mniej niż 20 godzin tygodniowo i nie mniej niż 4 dni w tygodniu. Godziny pracy umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
 5. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki. 
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres miesiąca ale w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć (np. niedotrzymanie terminu zwrotu) lub zwiększyć liczbę wypożyczeń (z podaniem terminu zwrotu), na koncie ucznia mogą znajdować się aktualnie najwyżej 3 książki.
 7. Czytelnik może przed upływem terminu zwrotu poprosić o jego prolongatę. 
 8. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie poszukiwanej książki
 9. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały. Biblioteka przyjmuje do zwrotu jedynie książki w czystych okładkach.
 10. W stosunku do uczniów przetrzymujących książki ponad 1 miesiąc, stosowana jest kara w wysokości 1 zł. za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki, lub zamiennie praca na rzecz biblioteki – owinięcie 40 książek. W uzasadnionych przypadkach kara może być anulowana, pod warunkiem, że książka została zwrócona przed upływem 3 miesięcy od daty wypożyczenia. Gdy kara wynosi 3 zł. konto zostaje zablokowane do czasu zwrotu książek i uregulowania kary.
 11. Z czasopism oraz książek wchodzących w skład księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 12. Uczeń zobowiązany jest pod koniec semestru, na tydzień przed feriami, sprawdzić swoje konto i zwrócić wszystkie przetrzymane książki. 
 13. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego, najpóźniej do 15 czerwca przez uczniów klas I-III, oraz do 25 kwietnia przez maturzystów.
 14. Uczniowie opuszczający szkołę zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki. 
 15. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie poplamienie lub zgubienie wypożyczonych przez siebie książek i materiałów. 
 16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza książkę o wartości równej zagubionej lub zniszczonej książki. 
 17. Każdy uczeń zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania regulaminu biblioteki.
   

Regulamin korzystania z komputerów i Internetu w czytelni.
(Multimedialnego Centrum Informacji)

Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną VIII Liceum Ogólnokształcącego w dniu 30.08.2004

 1. Z komputera w czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Komputer w bibliotece służy przede wszystkim do wyszukiwania informacji w Internecie oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.
 4. Przy jednym komputerze pracuje tylko jedna osoba (wyjątkowo 2 osoby jeśli wymaga tego zadanie).
 5. Uczeń może skorzystać na miejscu z encyklopedii multimedialnych, słowników i innych baz danych zakupionych przez bibliotekę.
 6. NIE WOLNO! Zmieniać ustawień, wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych.
 7. NIE WOLNO! Wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 8. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas).