Original

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej


Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej

Samorząd Uczniowski jest organizacją wszystkich uczniów VIII Liceum
Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jej zarząd to
Szkolna Rada Uczniowska.

Art. 1. Zasady wybierania i działalności Szkolnej Rady Uczniowskiej

 1. Do zarządu Szkolnej Rady Uczniowskiej należą uczniowie, którzy zgłosili dobrowolnie chęć uczestnictwa w działalności tego organu. Uczniowie, którzy otrzymali naganę Dyrektora Szkoły, zostali zawieszeni w prawach lub są zagrożeni oceną niedostateczną z jakiegokolwiek przedmiotu nie mają prawa do działalności.
 2. Kadencja Zarządu trwa 1 rok.
 3. Przewodniczącego wybierają w bezpośrednim i tajnym głosowaniu wszyscy uczniowie szkoły spośród zgłoszonych kandydatów. Pozostali członkowie Szkolnej Rady uczniowskiej są mianowani i odwoływani przez przewodniczącego.
 4. Spotkania Szkolnej Rady Uczniowskiej odbywają się regularnie z częstotliwością określoną przez członków SzRU lub Dyrektora Liceum (ewentualnie nauczyciela-opiekuna) i są protokołowane przez sekretarza.
 5. Szkolna Rada Uczniowska współpracuje ze wszystkimi organizacjami działającymi na terenie Liceum.

Art. 2. Szkolna Rada Uczniowska ma prawo do:

 1. przedstawiania pozostałym organom Liceum wniosków we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw i obowiązków uczniów,
 2. organizowania życia szkolnego, prowadzenia działalności kulturalnej, oświatowej, gospodarczej w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 3. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu, jednocześnie podlegając Wicedyrektorowi Liceum do spraw wychowawczych,
 4. uczestnictwa w:
  • Radzie Szkoły (zasady wyboru członków do Rady Szkoły określają każdorazowo uczestnicy spotkania),
  • Komisji Stypendialnej (jeśli istnieje),
 5. wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagród dla uczniów wyróżniających się w nauce, działalności społecznej itp.,
 6. pośredniczenia w rozwiązywaniu problemów na płaszczyźnie nauczyciel - uczeń,
 7. zgłaszanie projektów zmian zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły,
 8. udzielenia pomocy uczniom mającym problemy w nauce,
 9. zgłaszania votum nieufności wobec przewodniczącego i jego zastępców (ewentualnie innych członków Zarządu) na własny lub zgłoszony wniosek przez Samorząd Uczniowski, Dyrekcję, Radę Pedagogiczną,

Art. 3. Obowiązki Szkolnej Rady Uczniowskiej

 1. Przestrzeganie praw i obowiązków zawartych w Statucie Liceum,
 2. Uczestniczenie przedstawicieli w:
  • radach analitycznych,
  • imprezach odbywających się na terenie szkoły.
 3. Systematyczne informowanie całej społeczności szkolnej o działalności Szkolnej Rady Uczniowskie
 4. Reprezentowanie społeczności uczniowskiej VIII LO im. Adama Mickiewicza.
 5. Dbanie o dobre imię Szkoły.
 6. Stosowanie wysokich standardów moralnych.

Regulamin Szkolnej Rady Uczniowskiej uchwaliła i zatwierdziła SzRU na zebraniu w dniu 11.03.2015 roku.
 
Zgodność z protokołem Szkolnej Rady Uczniowskiej z dnia 11.03.2015 roku potwierdzam