Original

Regulamin Rady Pedagogicznej


Art. 1. Rada jest kolegialnym, wewnętrznym organem szkoły powołanym do realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i wychowywania.
Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz organizacyjną szkoły.

Art. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:
dyrektor liceum jako przewodniczący, a jako jej członkowie wicedyrektorzy oraz nauczyciele zatrudnieni w szkole.

Art. 3. W posiedzeniach rady lub w określonych punktach programu tych zebrań mogą uczestniczyć z głosem doradczym i wnioskodawczym inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

Art. 4. Zebrania plenarne rady są organizowane:

 • przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 • w każdym semestrze w związku z analizą i zatwierdzaniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów,
 • po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych,
 • oraz w miarę potrzeb.

Art. 5. Zebrania rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora liceum, organu prowadzącego szkołę lub na wniosek (co najmniej) 1/3 członków rady pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach z inicjatywy Rady Szkoły, Rady Rodziców, SRU lub nauczyciela - wychowawcy.

Art. 6. Rada na wszystkich posiedzeniach podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 jej członków. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników i uczniów. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może odbywać się w trybie jawnym lub tajnym, decyzję w tej sprawie podejmuje rada w głosowaniu jawnym.

Art. 7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały powiadamia organ prowadzący szkołę, a ten w razie potwierdzenia niezgodności z przepisami prawa, uchyla uchwałę.

Art. 8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku posiedzenia, przygotowanie na zebranie rady określonych zagadnień, może zlecić poszczególnym jej członkom.
Dyrektor liceum przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informuje o działalności szkoły.

Przewodniczący rady zobowiązany jest do:

 • realizowania uchwał rady pedagogicznej,
 • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły,
 • oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dbania o autorytet rady, ochronę praw i godności nauczycieli,
 • zapoznanie rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji,
 • analizowanie stopnia realizacji uchwał rady.

Art. 9. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

 • zatwierdzanie planów pracy szkoły po ich zaopiniowaniu,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 • zatwierdzanie wniosków wysuniętych przez szkołę i doraźnie powoływane komisje,
 • podejmowanie uchwał (po zaopiniowaniu projektów przez Radę Szkoły) w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
 • ustalenie organizacji zawodowego doskonalenia nauczycieli uczących w liceum,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów lub przyjęcia ucznia w trakcie roku szkolnego,
 • zatwierdzanie wniosków wychowawców klas i nauczycieli w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielania kar,
 • zatwierdzanie regulaminów o charakterze wewnętrznym.

Art. 10. Rada pedagogiczna opiniuje i zatwierdza:

 • organizacyjny plan pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego szkoły,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród lub innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora szkoły dotyczące przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • kandydatów do funkcji kierowniczych wysuniętych spośród członków rady,
 • indywidualny program lub tok nauki.

Art. 11. Rada ma prawo do:

 • występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia organizacji pracy szkoły oraz oceny pracy nauczyciela,
 • zgłaszania umotywowanych wniosków o odwołanie nauczyciela pełniącego funkcję kierowniczą w szkole,
 • występowania do dyrektora szkoły z wnioskiem o powołanie Rady Szkoły,
 • wybierania nauczycieli jako reprezentantów rady pedagogicznej, którzy wejdą w skład Rady Szkoły.

Art. 12. Rada powołuje, w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne komisje dla opracowania określonych problemów. Pracą komisji kieruje na wniosek przewodniczącego rady zaakceptowany przez nią lub komisję nauczyciel.
Komisja informuje radę o wynikach swej pracy lub formułuje wnioski do zatwierdzenia przez radę. Rada może upoważnić komisję do podejmowania uchwał nie podlegających zatwierdzeniu przez wszystkich członków rady.

Art. 13. Członkowie rady pedagogicznej zobowiązani są do:

 • rzetelnego realizowania zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutowych funkcji szkoły oraz doskonalenia własnych umiejętności zawodowych,
 • planowania i organizowania własnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów,
 • współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady,
 • przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady oraz jej komisjach,
 • realizowania uchwał rady, także wtedy kiedy indywidualnie zgłoszono do nich zastrzeżenie,
 • składania przed radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,
 • przestrzegania tajemnicy obrad rady, nieujawniania spraw podejmowanych na posiedzeniach tak aby nie naruszać dóbr osobistych uczniów ich rodziców oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Art. 14. Z zebrania rady oraz z zebrań komisji sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się go do księgi protokołów rady lub księgi protokołów komisji.

Protokół zebrania rady wraz z listą obecności podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie do 14 dni, od sporządzenia protokołu, do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
Podstawowym dokumentem działalności rady są książki protokołów.
Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się w klauzulę „księga zawiera stron...... i obejmuje okres pracy rady pedagogicznej (komisji) od dnia...... do dnia......”.
Księgi protokołów należy udostępniać nauczycielom szkoły, upoważnionym osobom do nadzorowania pracy szkoły oraz przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.

Art. 15. W sytuacji niemożności przeprowadzenia obrad Rady Pedagogicznej w dotychczasowy sposób dopuszcza się możliwość zdalnego posiedzenia z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Dyrektor szkoły może taką decyzję podjąć tylko na podstawie regulacji prawnych wprowadzonych przez uprawnione do tego władze oświatowe.
 

Art. 16. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.


Regulamin Rady Pedagogicznej uchwaliła i zatwierdziła na posiedzeniu w dniu 29.10 1992 roku RP, znowelizowała Rada Pedagogiczna na posiedzeniu 31.08.2002, 30.08.2007.