Original

Przedmiotowe systemy oceniania cz. 2


PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. projekt edukacyjny
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  3. kartkówka – 3
  4. odpowiedź – 3
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1-2
  7. finał olimpiady, konkursu – 6
  8. projekt edukacyjny – 4 - 6
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach – 3
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. ze sprawdzianu teoretycznego,
  2. kartkówki,
  3. z pracy ćwiczeniowej na lekcji jako formy aktywności na lekcji,
  4. z projektu,
  5. z prezentacji.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  Jedna ocena niedostateczna ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od napisania sprawdzianu, w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2  tygodni,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej -w terminie wyznacoznym przez nauczyciela .
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowanew iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


EKONOMIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. projekt edukacyjny
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  3. kartkówka – 3
  4. odpowiedź – 3
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1 - 2
  7. finał olimpiady, konkursu – 6
  8. projekt edukacyjny – 4 - 6
  9. aktywny udział w wykładach, warsztatach – 3
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
  1. ze sprawdzianu teoretycznego,
  2. kartkówki,
  3. z pracy ćwiczeniowej na lekcji jako formy aktywności na lekcji,
  4. z projektu,
  5. z prezentacji.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  Jedna ocena ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od przeprowadzenia sprawdzianu.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  3. kartkówka – 2
  4. odpowiedź – 2
  5. aktywność na lekcji – 3
  6. zadanie domowe – 2
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z wymienionych w pkt.1 form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie jednego tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły.
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


WYCHOWANIE FIZYCZNE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. zaliczenie sprawnościowe
  2. praca na lekcji
  3. aktywność na zajęciach, frekwencja, dyscyplina
  4. reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych
  5. sukcesy w zawodach klubowych / nieorganizowanych przez szkołę i Szkolny Związek Sportowy/
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. zaliczenie sprawnościowe – 1
  2. praca na lekcji – 2
  3. aktywność na zajęciach, frekwencja, dyscyplina – 5
  4. reprezentowanie szkoły w zawodach międzyszkolnych – 6
  5. sukcesy w zawodach klubowych / nieorganizowanych przez szkołę i Szkolny Związek Sportowy/ - 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu praktycznego,
  2. z aktywności,
  3. z pracy na lekcji,
  4. za udział w zawodach.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  Dowolna ocena w ciągu 3 tygodni.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – nie dotyczy;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – nie dotyczy.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w zeszycie nauczyciela wf.
 7. Opuszczenie lub nie ćwiczenie na:
  1. 20% zajęć obniża ocenę semestralną o jeden stopień
  2. 30% zajęć obniża ocenę semestralną o dwa stopnie
  3. 40% zajęć obniża ocenę semestralną o trzy stopnie
   Wyłączone są z tego zwolnienia lekarskie spowodowane kontuzją, długotrwałą chorobą lub pobytem w szpitalu

PLASTYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź ustna lub pisemna) dotycząca realizowanych tematów,
  2. praca w grupie,
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury.
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź ustna lub pisemna) dotycząca realizowanych tematów — 5
  2. praca w grupie — 5
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury — 5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia w semestrze z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z ww. form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. )
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej; konsekwencje nienapisania sprawdzianu w przewidzianym terminie.
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
 7. W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

 

RELIGIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. praca semestralna
  3. prezentacja
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. praca w grupie
  8. zadanie domowe
  9. finał olimpiady lub konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian – 5
  2. praca semestralna – 5
  3. prezentacja – 4
  4. kartkówka – 3
  5. odpowiedź – 3
  6. aktywność na lekcji - 4
  7. praca w grupie – 3
  8. zadanie domowe – 3
  9. finał olimpiady lub konkursu – 5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin. W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z aktywności,
  2. z odpowiedzi lub kartkówki,
  3. ze sprawdzianu lub z pracy semestralnej.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze. Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) – w terminie dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w dwóch tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły.
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań. W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.
   

 

<<Poprzednia strona