Original

Przedmiotowe Systemy Oceniania


Przedmiotowy System Oceniania

Postanowienia ogólne – wspólne dla wszystkich przedmiotów.

 1. Ustalono następujące progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:
  1. od 41% - ocena dopuszczająca,
  2. od 51% - ocena dostateczna,
  3. od 71% - ocena dobra,
  4. od 86% - ocena bardzo dobra,
  5. od 98% - ocena celująca.
   Ocena celująca nie musi odnosić się do materiału wykraczającego poza treści objęte podstawą programową.
 2. W przypadku, gdy uczeń nie stawi się na sprawdzian w wyznaczonym terminie bez podania ważnej przyczyny i w związku z tym nie można usprawiedliwić jego nieobecności, ustalono inne (wyższe) progi procentowe odpowiadające sześciostopniowej skali oceniania dla poszczególnych form sprawdzania osiągnięć ucznia:
  1. od 51% - ocena dopuszczająca,
  2. od 61% - ocena dostateczna,
  3. od 81% - ocena dobra,
  4. 96% - ocena bardzo dobra,
  5. ocena celująca – wiadomości wykraczające poza ramy programowe.
 3. Progi procentowe i odpowiadające im oceny cząstkowe, z zastosowaniem znaku  „+” i znaku „- ” szczegółowo określa poniższa tabela.

a. PROGI PROCENTOWE OCEN – pierwszy termin

 

OCENA
PROGI %
USZCZEGÓŁOWIENIE OCENY
OCENA
PROGI %
NIEDOSTATECZNY
0 – 37%
NIEDOSTATECZNY +
38 – 40%
DOPUSZCZAJĄCY
41 – 50%
DOPUSZCZAJĄCY -
41 – 43%
DOPUSZCZAJĄCY
44 – 47%
DOPUSZCZAJĄCY+
48– 50%
DOSTATECZNY
51 – 70%
DOSTATECZNY -
51 – 55%
DOSTATECZNY
56 – 65%
DOSTATECZNY+
66 – 70%
DOBRY
71 – 85%
DOBRY -
71 – 74%
DOBRY
75 – 81%
DOBRY +
82 – 85%
BARDZO DOBRY
86 – 97%
BARDZO DOBRY -
86 – 89%
BARDZO DOBRY
90– 93%
BARDZO DOBRY +
94 – 97%
CELUJĄCY
98%-100%
 

 

b. PROGI PROCENTOWE OCEN – drugi termin

 

OCENA
PROGI %
USZCZEGÓŁOWIENIE OCENY
OCENA
PROGI %
NIEDOSTATECZNY
0 – 48%
NIEDOSTATECZNY +
49 – 50%
DOPUSZCZAJĄCY
51 – 60%
DOPUSZCZAJĄCY -
51 – 53%
DOPUSZCZAJĄCY
54 – 57%
DOPUSZCZAJĄCY+
58– 60%
DOSTATECZNY
61 –80%
DOSTATECZNAY -
61 – 65%
 
DOSTATECZNY
66 – 75%
DOSTATECZNY+
76 – 80%
DOBRY
81 – 95%
DOBRY -
81 – 84%
DOBRY
85 – 91%
DOBRY +
92 – 95%
BARDZO DOBRY
96 – 100%
BARDZO DOBRY -
96 – 97%
BARDZO DOBRY
98 – 99%
BARDZO DOBRY +
100%

 

 1. Przyjmuje się, że oceny cząstkowe z zastosowaniem znaku „+” lub „-” mają dodaną lub odjętą wartość 0,33.
 2. Uczeń ma prawo do poprawiania oceny zgodnie z zasadami Przedmiotowych Systemów Oceniania. Uczeń ma prawo poprawić ustaloną zgodnie z PSO liczbę ocen. Uczeń może poprawić wybraną ocenę z zakresu skali ocen 1-5.
  Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.
 3. Uczeń urlopowany (wyjazd na obóz, zgrupowanie, rejs itp.) ma obowiązek uzupełnić brakujące oceny z poszczególnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności w terminie uzgodnionym z nauczycielem danego przedmiotu.

JĘZYK POLSKI

 1. Możliwe formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. praca klasowa:
   • czytanie ze zrozumieniem
   • wypracowanie
  3. prezentacja wybranego zagadnienia
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności (wagę określa nauczyciel w zależności od zakresu materiału i stopnia trudności stosowanej formy diagnozy):
  1. sprawdzian — 3-5
  2. praca klasowa:
   • czytanie ze zrozumieniem — 4
   • wypracowanie — 5-6
  3. prezentacja wybranego zagadnienia — 3-6
  4. kartkówka — 1-2
  5. odpowiedź — 3-4
  6. aktywność na lekcji — 2 -3
  7. zadanie domowe — 1-5
  8. finał olimpiady, konkursu — 5 - 6
 3. Minimalna liczba ocen do uzyskania przez ucznia w semestrze z ściśle określonych form oceniania.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z pracy klasowej,
  2. ze sprawdzianu lub odpowiedzi,
  3. z aktywności na lekcji lub zadania domowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w ciągu tygodnia od przeprowadzonej pracy klasowej i/lub sprawdzianu;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie” - z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych.


ANALIZA TEKSTÓW KULTURY

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. aktywność na lekcji
  5. zadanie domowe
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian — 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia — 3-6
  3. kartkówka — 1-2
  4. aktywność na lekcji — 2 - 3
  5. zadanie domowe — 1-5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia w semestrze z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. z prezentacji wybranego zagadnienia,
  2. aktywności,
  3. zadania domowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w ciągu dwóch tygodni od przeprowadzonej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie” - z wyjątkiem zapowiedzianych wcześniej prac kontrolnych..


WIEDZA O KULTURZE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź) dotycząca realizowanych tematów,
  2. praca w grupie,
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury.
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. prezentacja (wypowiedź) dotycząca realizowanych tematów — 5
  2. praca w grupie — 5
  3. aktywność artystyczna i/lub animacja kultury — 5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia w semestrze z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny z ww. form sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić każdą ocenę w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. )
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej; konsekwencje nienapisania sprawdzianu w przewidzianym terminie.
   PSO nie przewiduje sprawdzianów i zapowiedzianych kartkówek.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt)
  3. kartkówka
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. czytanie (j. rosyjski)
  8. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu, praca klasowa, test — 5
  2. prezentacja (m. in. plakat, referat, projekt) — 1-4
  3. kartkówka — 3
  4. odpowiedź, wypowiedź ustna — 4
  5. aktywność na lekcji, praca na lekcji — 2
  6. zadanie domowe — 1-2
  7. czytanie (j. rosyjski w zakresie podstawowym) — 2
  8. finał olimpiady, konkursu — 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z zadania domowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od oddania sprawdzianu.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;

Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


MATEMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać łącznie minimum trzy oceny, po jednej:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z pracy na lekcji lub odpowiedzi.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


FIZYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedź
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady, konkursu
  8. sprawozdanie z doświadczenia - grupowe - PR
  9. sprawozdanie z doświadczenia - indywidualne - PR
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 3-5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2-3
  3. kartkówka – 2 (PP), 2-3 (PR)
  4. odpowiedź – 1 (PP), 1-2 (PR)
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady, konkursu – 4-6
  8. sprawozdanie z doświadczenia grupowe – 2
  9. sprawozdanie z doświadczenia indywidualne – 3
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki,
  3. z pracy na lekcji lub odpowiedzi,
  4. ze sprawozdania z doświadczeń,
  5. z projektów.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - termin do uzgodnienia z nauczycielem;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie 1 tygodnia;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


CHEMIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian semestralny (PR)
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. praca w grupie
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy
  8. aktywność
  9. zadanie domowe
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych
  11. projekt badawczy (ChKA)
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian semestralny (PR) – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (PP), 1-5 (PR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. praca w grupie – 2 (PP), 2-3 (PR)
  7. rozwiązywanie zadań przy tablicy – 2 (PP), 2-3 (PR)
  8. aktywność – 2 (PP), 2-3 (PR)
  9. zadanie domowe – 1-2
  10. udział w olimpiadach lub konkursach chemicznych – 6
  11. projekt badawczy (ChKA) – 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.W semestrze
  • uczeń klasy z programem podstawowym powinien uzyskać minimum trzy oceny:
   1. ze sprawdzianu z działu,
   2. z kartkówki,
   3. z odpowiedzi lub prezentacji.
  • uczeń klasy z programem rozszerzonym powinien uzyskać pięć ocen z form sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianych w pkt.1 PSO z chemii.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły; 
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
  3. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


BIOLOGIA
EKOLOGIA I ELEMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA
PROMOCJA ZDROWIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian semestralny
  2. sprawdzian z działu
  3. kartkówka
  4. prezentacja wybranego zagadnienia
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
  9. projekt badawczy
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian semestralny – 5
  2. sprawdzian z działu – 3-4
  3. kartkówka – 2-3
  4. prezentacja wybranego zagadnienia – 2 (PP), 1-5 (PR)
  5. odpowiedź – 2-3
  6. aktywność na lekcji – 2 (PP), 2-3 (PR)
  7. zadanie domowe – 1-2
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
  9. projekt badawczy – 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze:
  • uczeń klasy z zakresem podstawowym biologii, promocji zdrowia oraz ekologii z elementami ochrony środowiska powinien uzyskać minimum trzy oceny,
  • uczeń klasy z zakresem rozszerzonym biologii powinien uzyskać minimum pięć ocen z form sprawdzania wiedzy i umiejętności przewidzianych w pkt. 1 PSO.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.)
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły;;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
   Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, natomiast uczeń klasy z programem rozszerzonym ma prawo zgłosić nieprzygotowanie dwukrotnie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


GEOGRAFIA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. sprawdzian – mapa konturowa
  3. prezentacja wybranego zagadnienia
  4. kartkówka
  5. odpowiedź
  6. aktywność na lekcji
  7. zadanie domowe
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 5
  2. sprawdzian – mapa konturowa – 3-4
  3. prezentacja wybranego zagadnienia – 3
  4. kartkówka – 2
  5. odpowiedź – 3
  6. aktywność na lekcji – 2
  7. zadanie domowe – 1-2
  8. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia w semestrze ze ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze
  • uczeń klasy z programem podstawowym powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
   1. sprawdzian teoretyczny,
   2. sprawdzian ze znajomości mapy,
   3. praca ćwiczeniowa na lekcji w ramach aktywności na lekcji,
   4. prezentacja wybranego zagadnienia;
  • uczeń klasy z programem rozszerzonym powinien uzyskać minimum trzy oceny z niżej wymienionych form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
   1. sprawdzian teoretyczny,
   2. sprawdzian ze znajomości mapy,
   3. kartkówka,
   4. praca ćwiczeniowa na lekcji w ramach aktywności na lekcji,
   5. praca z mapą w ramach aktywności na lekcji,
   6. prezentacja wybranego zagadnienia.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń klasy z programem podstawowym oraz z programem rozszerzonym może poprawić dowolną ocenę z jednego sprawdzianu oraz każdą ocenę niedostateczną ze sprawdzianu z mapy w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Ocenie z poprawy zostaje przypisana dotychczasowa waga oceny ze sprawdzianu, natomiast ocenie pierwotnej waga 1.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie tygodnia od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 6. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  Uczeń nie ma możliwości zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji.


HISTORIA
HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności, test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza źródła historycznego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza źródła historycznego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy źródła historycznego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym..
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych form sprawdzenia widzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in.) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form spradzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.
 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający
  2. prezentacja
  3. projekt edukacyjny
  4. kartkówka
  5. analiza materiału źródłowego
  6. odpowiedź
  7. aktywność
  8. zadanie domowe
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian wiedzy i umiejętności , test sprawdzający – 4-5
  2. prezentacja — 1 - 2
  3. projekt edukacyjny — 3
  4. kartkówka — 2
  5. analiza materiału źródłowego — 1-2
  6. odpowiedź — 2
  7. aktywność — 2
  8. zadanie domowe — 1-2
  9. udział w olimpiadzie lub konkursie przedmiotowym — 2-5
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny:
  1. ze sprawdzianu,
  2. z kartkówki, odpowiedzi lub projektu edukacyjnego,
  3. z analizy materiału źródłowego.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  W semestrze uczeń może poprawić jedną ocenę z przeprowadzonych form sprawdzania wiadomości i umiejętności - wskazaną przez nauczyciela w terminie przez niego wyznaczonym.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki) lub innych obowiązkowych form sprawdzania wiedzy, w przypadku:
  1. nieobecności jednodniowej - zaliczenie na lekcji następnej,
  2. nieobecności usprawiedliwionej dłuższej niż 1 dzień (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. ) - w terminie 2 tygodni od dnia powrotu ucznia do szkoły;
  3. nieobecności nieusprawiedliwionej - w terminie wyznaczonym przez nauczyciela
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a, 5b lub 5c, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki lub nie dostarczy rezultatów innych obowiązkowych form sprawdzenia wiedzy, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.


INFORMATYKA

 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu
  2. prezentacja wybranego zagadnienia
  3. kartkówka
  4. odpowiedz ustna
  5. aktywność na lekcji
  6. zadanie domowe
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego
 2. Waga form sprawdzania wiedzy i umiejętności:
  1. sprawdzian z działu – 5
  2. prezentacja wybranego zagadnienia – 2
  3. kartkówka – 3
  4. odpowiedz ustna – 3
  5. aktywność na lekcji – 2
  6. zadanie domowe – 1
  7. finał olimpiady lub konkursu przedmiotowego – 6
 3. Minimalna liczba ocen (nie mniej niż trzy) do uzyskania przez ucznia z ściśle określonych form oceniania, z możliwością uwzględnienia przydziału godzin.
  W semestrze uczeń powinien uzyskać minimum trzy oceny w tym jedną ocenę z przynajmniej jednego sprawdzianu i jedną ocenę przynajmniej z jednej kartkówki. Ocena z dowolnej formy może być wystawiona na podstawie wyników uzyskanych z systemu automatycznego sprawdzania rozwiązań.
 4. Możliwość poprawienia oceny: termin, liczba poprawianych ocen negatywnych i/lub pozytywnych w semestrze.
  Jedna ocena w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 5. Termin napisania sprawdzianu (i zapowiedzianej kartkówki), w przypadku:
  1. nieobecności usprawiedliwionej (choroba, reprezentowanie szkoły, wymiana i in. )
   • w przypadku dłuższej niż jeden dzień nieobecności - w terminie 2 tygodni ,
   • w przypadku jednodniowej nieobecności - w terminie 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły;
  2. nieobecności nieusprawiedliwionej – w terminie wyznaczonym przez nauczyciela;
 6. Po terminie określonym w punkcie 5a i 5b, jeśli uczeń nie napisze sprawdzianu, pracy klasowej i zapowiedzianej kartkówki, otrzymuje ocenę niedostateczną.

 7. Zgłaszanie nieprzygotowań.
  W semestrze uczeń ma prawo zgłosić jedno nieprzygotowanie, co zostanie odnotowane w iDzienniku w kolumnie „nieprzygotowanie”.

 

Następna strona >>